Posilka.cz - Filip Grznár

Obchodní podmínky

Provozovatel webu posilka.cz

Tomáš Štastný. Lutonina 52. 763 12 Vizovice. Czech Republic. IČO: 01260707 dále jen „provozovatel“

Službu online trenér na webu poskytuje přímo Filip Grznár - IČ - 74237331

Kontakt : info@posilka.cz, tel. 728 356 864

1. Služba online trenér

Služba Vám nabízí sestavení tréninku a jídelníčku na míru, od profoseionálního kulturisty Filipa Grznára.

Podle vyplněných informací ve formuláři Vám Filip Grznár prvně zašle základní kostru jídelníčku upravenou podle vyplněného formuláře, kterou následně po 2 týdnech, můžete upravit k Vaší dokonalosti podle toho co Vám více sedí a jaké pozorujete na sobě změny, jsou možné změny jídel a dalších věcí a to po celou dobu 3 měsíční spolupráce. Filip Grznár je Vám po celou dobu k dispozici na emailu a telefonu.

Aktuální ceny :

Trénink na míru - 499kč

Jídelníček na míru - 699kč

Trénink + jídelníček na míru - 999kč

Ceny jsou konečné nejsme plátci DPH.

2. Reklamace služby

Pokud nebudete s poslaným tréninkem nebo jídelníčkem spokojeni máte zdarma možnost konzultace přímo s Filipem Grznárem a upravení tréninku/jídelníčku přes email/telefon, nebo požadovat peníze zpět nejpozději do 14 dnů od dodání tréninku nebo jídelníčku. Případné reklamace pište na trener@posilka.cz.

3. Způsob platby

1. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200781648/2010  

2. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému 

3. Bezhotovostně platební kartou


4. Dodání služby

Vyhotovený trénink nebo jídelníček Vám přímo Filip Grznár odešle na uvedený email v objednávce. Vyhotovení a odeslání je nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí platby v případě, že by tak nebylo budete předem o tom informováni.

5. Ochrana osobních údajů

1.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údajů jako : nemoci , práce , alergie , věk , váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.